Lees online  |  afmelden
Hewader nieuwsbrief Tongelreep
Projectinformatie juli 2020

Herinrichting beekdal Tongelreep

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een meer natuurlijke loop en ruimte om te meanderen. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Actuele informatie over dit project vindt u ook op de website  www.dommel.nl/tongelreep. We praten u in deze nieuwsbrief bij over de procedure na de ter inzage, het advies van de commissie MER en het effect van de werkzaamheden op recreatie. We zoomen ook in op het Programma van Wensen en Eisen en geven een kijkje in de keuken hoe bijvoorbeeld landbouwgrond kan worden omgezet naar natuur.
 
 
 
Officiële inspraak Fase 1 afgelopen, en nu?

Voor Fase 1 van het project Herinrichting Tongelreep is de ter inzage termijn inmiddels gesloten. We hebben een gecoördineerde procedure gevolgd.  Dit houdt in dat én het ontwerp-projectplan, én de eventueel benodigde vergunningen én de Milieueffect-rapportage tegelijkertijd voor fase 1 ter inzage zijn gelegd. Het projectplan gaat vooral over het gebied ten noorden van de stuw Driebruggen en is tot stand gekomen in nauw overleg met direct betrokkenen,  op basis van de eerder gemaakte ambitiekaart VKA+ (voorkeursalternatief) en het Programma van Wensen en Eisen. We hebben drie zienswijze ontvangen en deze in behandeling genomen. Deze worden de komende tijd beoordeeld. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.

Voor fase 1 zijn alle benodigde percelen beschikbaar. Volgende stap is daarom het zoeken van een aannemer om het projectplan van Fase 1 uit te voeren. In de tussentijd werken we ook hard aan het uitwerken van het projectplan van Fase 2. Dit gaat vooral over het beekdal van de Tongelreep vanaf de Belgische grens tot aan de stuw Driebruggen. Hiervoor maken we ook een Provinciaal Inpassingsplan. Naar verwachting zijn de plannen in het najaar klaar. Via de nieuwsbrief leest u dan hoe u de plannen in kunt zien en hoe u hierop kunt reageren.

 
Effect van de werkzaamheden op recreatie

Over een paar maanden gaat wellicht de schop de grond in voor Fase 1 (zie bericht hiervoor). Een van de eisen voor een aannemer is om met de werkzaamheden zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de omgeving. Uiteraard hebben de werkzaamheden altijd effect op de omgeving. Ook wandelaars en fietsers merken er mogelijk iets van. Wellicht omdat bepaalde wandel-of fietsroutes vanwege veiligheid tijdelijk niet te gebruiken zijn. De aannemer bekijkt vóór de uitvoering of bepaalde routes aangepast dienen te worden om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren. Als er aanpassingen komen, berichten wij en de aannemer u hierover o.a. via deze nieuwsbrief.

 
Naar het informatieplatform
Milieueffecten herinrichting beekdal Tongelreep goed in beeld

Waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant willen de beschermde natuur in het beekdal van de Tongelreep versterken door de waterhuishouding te verbeteren. Verdroging verergert namelijk de verzuring en vermesting door stikstofuitstoot. Met maatregelen als verhoging van de beekbodem, omvorming van landbouw naar natuurgebied, van naald- naar loofbos en verwijdering van drainage willen zij dit realiseren. Voordat wordt besloten over het inpassingsplan en de twee projectplannen Waterwet, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport

De milieueffecten voor de herinrichting van het beekdal Tongelreep zijn goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffect-rapportage in haar advies over dit rapport. Wel adviseert zij te monitoren of de waterhuishouding echt verbetert. De provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel hadden de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel willen de beschermde natuur in het beekdal van de Tongelreep versterken door de waterhuishouding te verbeteren. Verdroging verergert namelijk de verzuring en vermesting door stikstofuitstoot. Met maatregelen als verhoging van de beekbodem, omvorming van landbouw naar natuurgebied, van naald- naar loofbos en verwijdering van drainage willen zij dit realiseren.Voordat wordt besloten over het inpassingsplan en de twee projectplannen Waterwet, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

> Naar het advies en rapportage
Naar het informatieplatform
Ingezoomd op het Programma van Wensen en Eisen

In een complex project als dit zijn er veel zaken om rekening mee te houden bij het opstellen van  plannen. Daarom werken we met een zogenaamd “Programma van Wensen en Eisen”. Hierin nemen we alle “harde eisen” op zoals bijvoorbeeld het voldoen aan de Natura2000-doelstellingen of het realiseren van beekherstel. Daarnaast hebben ook verschillende mensen uit de omgeving en organisaties wensen aangegeven. Al deze wensen zijn ook opgenomen in het Programma van Wensen en Eisen. Waar mogelijk proberen we aan deze wensen tegemoet te komen in het projectplan, mits ze uiteraard passen bij onze doelen en niet in strijd zijn met belangen van iemand anders.In Projectplan fase 1 hebben we aan een flink aantal wensen tegemoet kunnen komen. Bij sommigen lukte dat niet en weer anderen zijn nog in behandeling; deze komen bijvoorbeeld in fase 2 pas aan bod.

Benieuwd naar welke wensen er zijn aangegeven en wat we daar mee doen? Kijk dan op ons informatieplatform in het tabblad ‘Kaartviewer’. Daar vindt u alles terug  op de kaart. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de contactgegevens.

> Naar informatieplatform
Naar het informatieplatform
Landbouwgrond omzetten naar natuur, hoe gaat dat?

De Mariahoeve aan de Valkenswaardseweg tussen Valkenswaard en Heeze-Leende is al tientallen jaren in handen van familie Kuijlaars. Wat voorheen landbouwgrond was, wordt nu omgezet naar natuur waarbij de heer Kuijlaars met een bijzonder concept komt op recreatiegebied met paarden. Hij en zijn adviesbureau Van Dun uit Someren voerden met Waterschap De Dommel afgelopen jaren intensief overleg. “Er meer mogelijk is dan je denkt, zeker als je zelf ook in actie komt en ideeën aandraagt!”

> Naar het interview
Naar het informatieplatform
De (onder)waterwereld van de Oude Strijper Aa

De verborgen wereld langs en onder de waterspiegels van beken in de omgeving  is adembenemend mooi en wordt de komende jaren nog mooier. Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen. Daarom gaan we ook dit beekdal herinrichten, zodat de natuur in en rond het water na de werkzaamheden in 2021 verbetert. Daarmee nemen we tegelijkertijd de maatregelen die nodig zijn vanuit Aanpak Stikstof. Benieuwd naar alle werkzaamheden die we de komende jaren in dit mooie gebied gaan uitvoeren? Bekijk dan de video via onderstaande link.

> Bekijk de video

   
Financiering en samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van provincie Noord-Brabant. Andere belangrijke partners zijn Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Daarnaast werken we samen met particulieren en agrariërs. 

Contact

Heeft u nog vragen over het project? Wilt u meer weten over het project of heeft u nog goede ideeën?
Neem gerust contact met ons op via e-mail, of telefonisch via het nummer 0411-618618.

Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door of de link om te abonneren op onze nieuwsbrieven!
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via projecttongelreep@dommel.nl