Nieuwsbrief december 2018
Herinrichting Groote Beeze

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Ook willen we het gebied toegankelijker maken voor recreatie. Sinds het voorjaar van 2017 zijn we bezig met de voorbereidingen. De planning is om in 2021 met de werkzaamheden te starten. Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van het project.

Herijking visie 2005
In 2005 is er voor een deel van het projectgebied een visie opgesteld. We houden deze visie tegen het licht. Het is nu 2018 en verschillende zaken zijn veranderd. Maar er is ook veel hetzelfde gebleven. Samen met u kijken we in 3 werksessies opnieuw naar het gebied. De  ‘herijkte’ visie gebruiken we als input voor het nieuwe inrichtingsvoorstel. U kunt de verslagen van de eerste twee werksessies bekijken. Begin 2019 organiseren wij een derde en laatste bijeenkomst om de resultaten terug te koppelen.


Grondruil met Melkveebedrijf De Voldijn en Brabants Landschap
In het meest noordelijke deel van het projectgebied zijn delen van de beek al heringericht. Omdat niet alle gronden beschikbaar waren, zijn delen nog niet aangepakt. We zijn met Melkveebedrijf De Voldijn V.O.F. en Brabants Landschap gekomen tot een herverdeling van de gronden. Een win-win-win-situatie: een groter huiskavel voor de agrarisch ondernemer, Brabants Landschap krijgt percelen binnen NNB en Waterschap De Dommel kan de beek herinrichten.

Historische ligging Neterselse loop hersteld
Waterschap De Dommel heeft samen met Brabants Landschap de historische ligging van de Neterselse loop hersteld. Dit is onderdeel van de PAS-maatregel waarbij in de komende jaren de loop wordt aangepast van grote diepe landbouwsloot naar slootje dat enkel overtollig water van de Neterselse heide afvoert. Het landbouwwater wordt via een nieuwe sloot buiten dit natuurgebied afgevoerd naar de Groote Beerze.
De historische ligging herstellen is in de planning naar voren gehaald, omdat door de droogte de werkomstandigheden erg gunstig waren. De landbouwsloot is nog niet gedempt en blijft bij hoge afvoeren functioneren.

Modellering
De Groote Beerze gaat er in de toekomst anders uit zien. Dat heeft invloed op de waterstanden van de beek, de watergangen die op de beek zijn aangesloten en op de grondwaterstand. Om een goed ontwerp te maken, moeten we eerst een goed beeld hebben van de huidige situatie van het beekdal.
 
Afgelopen tijd heeft Geomij het beekdal van de Groote Beerze in beeld gebracht.  De watergangen zijn ingemeten. Daarnaast hebben we naar het gebied rondom het beekdal gekeken, bijvoorbeeld naar Landgoed De Utrecht en de Kleine Beerze. Deze informatie is gebruikt om een watermodel te maken. Afgelopen weken hebben we met enkele grondeigenaren deze ‘huidige situatie’ gecheckt. Vervolgens maken we een ontwerp voor de ’nieuwe’ beek en kijken wat voor effect dit heeft op het omliggende gebied.

Nulmeting broedvogels
Ook veel diersoorten hebben baat bij een natuurlijker ingericht beekdal. Natuur- en weidevogelvereniging Reusel-De Mierden voert in 2019 en 2020 een nulmeting uit naar de stand van het aantal broedvogels in het projectgebied. Als de herinrichting is afgerond wordt het onderzoek herhaald. Verschillen worden zo duidelijk.
Lees verder>Foto: Jan vd Straaten
Hoe ziet de planning eruit?
We kiezen ervoor om het totale projectgebied gefaseerd uit te voeren. Daarom hebben we 3 deeltrajecten met elk een eigen planning:
  1. Vanaf de samenkomst Aa of Goorloop en Dalemstroompje tot aan de weg Casteren-Netersel (voorbereidende fase)
  2. Vanaf de weg Casteren-Netersel tot aan Het Westelbeers Kapelletje (einde voorbereiding, gestart met planfase, juni 2019 projectplan gereed)
  3. Vanaf het Westelbeerse Kapelletje tot aan de splitsing Groote Beerze en Omleidingskanaal bij de Aardbossen (voorbereidende fase)2017 - 2018    Voorbereidingen en onderzoek naar maatregelen en effecten
2017 - 2018    Overleg met grondeigenaren, uitwerken van ontwerp-projectplan
2019               Inspraak op plannen, aanvraag van vergunningen
2020               Voorbereidingen voor de uitvoering
2021 e.v.        Aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden

Graag een persoonlijk gesprek? Dat kan!
We stellen de ervaringen en ideeën vanuit het gebied erg op prijs. Wilt u - of uw organisatie of vereniging - met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Blijf op de hoogte
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn? Fijn als u hen tipt. Abonneren kan via de website.

Contact
Op www.dommel.nl/grootebeerze vindt u achtergrondinformatie over het project. Heeft u vragen of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact op: Ted van Paassen (Technisch- en omgevingsmanager), tvpaassen@dommel.nl, tel. 06-11868521, of Nicole Abrahams (Assistent projectleider), nabrahams@dommel.nl, tel. 06-28430743.

Met vriendelijke groet,

Waterschap De Dommel

Eric Schellekens
Projectmanager Groote Beerze