Indien deze e-mail van De Dommel niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Voeg info@dommel.nl toe aan uw adresboek en mis nooit meer onze e-mailings.

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een natuurlijkere loop en meer ruimte. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. In 2021 starten we met de eerste werkzaamheden. In deze nieuwsbrief leest u over de startbijeenkomst voor inwoners van het beekdal, keukentafelgesprekken, onderzoeken en een reddingsactie voor zeldzame flora en fauna in de extreem droge zomer.
 
Tongelreep bij Achtereind in droge zomer 2018_Waterschap De Dommel
Bij Achtereind is de Tongelreep al in 2017 aangepakt.
 
Om kwetsbare natuur te beschermen, is op een aantal plekken een hogere grondwaterstand nodig. Bijvoorbeeld in de bijzondere beekbegeleidende bossen. Daar is het in de winter wel nat, maar in de zomer zakt het grondwater te ver weg. Bossen en vennen in het gebied dreigen te verdrogen. Tussen Achelse Kluis en de stuw Driebruggen gaan we de beek vloeiender en smaller maken; ook verhogen we de bodem. Het effect van mogelijke maatregelen bespreken we steeds met de direct betrokken grondeigenaren.
 
Maatwerk grondeigenaren

De afgelopen maanden hebben we eerste keukentafelgesprekken gevoerd met grondeigenaren. Om de maatregelen uit te kunnen voeren, is grond langs de beek nodig. De situatie is bij iedereen anders; samen zoeken we naar de beste maatwerk oplossing. Een paar eigenaren hebben hun percelen langs de beek verkocht. De meesten willen liever vervangende ruilgrond. Inmiddels is het ons gelukt om een eerste perceel ruilgrond aan te kopen. We hebben nog veel werk te doen, maar het begin is er.


Startbijeenkomst en enquête

Omwonenden van de Tongelreep zijn op 4 juni 2018 tijdens een startbijeenkomst in Valkenswaard bijgepraat over de herinrichting van het beekdal. Aan bod kwamen de doelen van het project, beoogde maatregelen, het omgevings­proces en de planning. Daarna kon men aan projectmedewerkers vragen stellen en ideeën en aandachtspunten bespreken.

 
Startbijeenkomst Tongelreep_20180604_Waterschap De Dommel
 
Inbreng uit gebied

Van 4 juni tot 7 juli 2018 hebben we een digitale enquête gehouden, waarbij de deelnemers konden stemmen op elkaars anonieme bijdragen. De drie belangrijkste punten vond men een goede waterkwaliteit, respect voor het oude cultuurlandschap en de leefbaarheid van Bruggerhuizen. We willen alle deelnemers bedanken voor deze eerste reacties.


Alle inbreng
 verwerken we zoveel mogelijk in een eerste schetsontwerp. Dit willen we in een volgende bijeenkomst begin 2019 presenteren. Uiteraard krijgt u hiervoor tijdig een uitnodiging. Na verwerking van de reacties, maken we het officiële projectplan. Over de verdere procedure vindt u meer informatie op www.dommel.nl/tongelreep

 
Onderzoeken en watermodellen

In de voorbereidingsfase hebben we ook gegevens verzameld over bodem en water in het gebied. Op diverse plekken zijn beken, sloten en greppels ingemeten. Alle gegevens uit het veld hebben we in watermodellen verwerkt en met betrokken grondeigenaren gecheckt. Nu we de huidige situatie goed in beeld hebben, zijn we verschillende maatregelen aan het doorrekenen voor de gewenste situatie. Zo kunnen we de verwachte effecten op de grondwaterstanden in kaart brengen. De aandachtspunten en tips die we afgelopen tijd hebben gekregen, helpen ons straks om alle belangen goed te kunnen afwegen.

 
Redding beschermde soorten tijdens droogte

De extreme droogte deze zomer zorgde voor stilstaand water en zelfs het droogvallen van veel beken. Dit heeft effecten op de landbouw en op de natuur. In de Tongelreep komen veel zeldzame soorten flora en fauna voor, die niet kunnen overleven zonder helder, koel, stromend en zuurstofrijk water. Denk aan een bijzonder visje als de beekprik, of de kokerjuffers en libellenlarven van de bosbeekjuffer en beekrombout. Maar ook de vlottende waterranonkel (een beschermde Natura2000 soort; zie foto), een lange draadachtige plant die in de zomer is getooid met witte bloemen.
Samen met boeren, vissers en natuurbeheerders hebben we een reddingsactie op touw gezet. Met pompen, stuwen en andere middelen hebben we ervoor gezorgd dat de beek voldoende bleef stromen. Ook zijn vissen gered uit een droogvallende zijtak. De herinrichting van het beekdal moet er mede voor zorgen dat de Tongelreep weer voldoende aanvoer krijgt vanuit het grondwater. En zo minder afhankelijk wordt van sloten en regen.


 
 
  Contact
 

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp!
Nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact op met omgevingsmanager Ynte Bekema, via e‑mail: ybekema@dommel.nl of telefoon: 06 2915 9063.
Meer achtergrondinformatie en de presentatie van de startbijeenkomst vindt u op www.dommel.nl/tongelreep.


Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel
 
Hans Koekkoek
Projectleider

 


Natte natuurparel

Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide. Het beekdal met zijn moerassen en vennen is erkend als 'Natte natuurparel'. De Europese natuurdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, moeten vóór 2027 bereikt zijn.
 
Financiering en samenwerking
Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Provincie Noord-Brabant. Andere belangrijke partners zijn Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Daarnaast werken we samen met particulieren en agrariërs.